Algemene voorwaarden en Privacy

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid

Klachtenregeling

Parind spreekt de wens uit dat cursisten tevreden zijn over haar service. We hechten veel waarde aan goede contacten met onze cursisten. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Parind kinder-therapeuten zijn zelf verantwoordelijk voor een goede klachtenregeling en privacy beleid voor hun eigen cliënten. Parind kinder-therapie stelt zich niet verantwoordelijk voor wangedrag of het niet nakomen van afspraken door een Parind Kinder-therapeut.

Het kan als cursist wel eens anders lopen dan verwacht. Je vindt dat Parind of iemand die daar werkt jou niet correct heeft behandeld. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je te lang moet wachten op beantwoording van jouw brief of mail. Of als je van mening bent dat je niet correct te woord bent gestaan door medewerkers van Parind. Het kan ook zijn dat je klachten hebt over de bereikbaarheid van Parind of de medewerkers. In dat geval horen we graag van jou. Een goede communicatie van hoor en wederhoor is onze doelstelling. Wij proberen te leren van onze fouten door te luisteren naar jouw klachten. Soms is een goed gesprek voldoende om jouw onvrede weg te nemen.

Mocht dit niet afdoende zijn en je blijft ontevreden over ons doen en laten dan kun je gebruik maken van ons klachtenreglement en jouw klacht indienen. In het klachtenreglement vind je daar meer informatie over.

Privacyverklaring

Parind hecht waarde aan een zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens. Wij zullen bij het gebruik van de persoonsgegevens waarover we beschikken altijd proberen de toepasselijke wet- en regelgeving na te leven. In het vervolg van deze Privacyverklaring lichten wij toe hoe wij aan jouw persoonsgegevens kunnen komen, wat wij daar mee doen, wat jouw rechten zijn en waar je terecht kunt met vragen, opmerkingen en eventuele klachten.

Jouw privacy

Voor een goede administratie van de opleiding/cursus/workshop is het noodzakelijk dat we van de cursist een dossier aanleggen. Dit dossier bevat aantekeningen over de lesvorderingen, lesdagverslagen die de cursist heeft ingestuurd, anonieme behandelverslagen, anamneses, rode vlaggenlijst, behandelovereenkomst van oefencliënten, beoordelingen van lesdagverslagen, mailwisseling, diploma’s, CV, en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Wij doen ons best om de privacy van onze cursisten te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

zorgvuldig omgaan met de persoonlijke en medische gegevens
ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot hun gegevens
de hoofddocenten als enige toegang hebben tot de gegevens in het studentendossier en dat deze een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) hebben.

Wanneer wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het studentendossier blijven 15 jaar bewaard.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Naast het opslaan van gegevens maken wij gebruik van Google Analytics, zodat wij de gewoonte, de wensen en het gebruikersgedrag van de bezoeker kunnen onderzoeken. Hierdoor kunnen wij onze websites beter afstemmen op de doelgroep en beter voldoen aan de vraag van de gebruiker. Dankzij Google Analytics kan worden bijgehouden hoe vaak er op een bepaald item wordt geklikt en welke pagina’s het op de website goed doen of eventueel verbeterd kunnen worden.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Facebook en Linkedin

Als op de site knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Linkedin. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Linkedin zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden 


Wij verstrekken zonder jouw toestemming geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die wij met jou hebben gesloten.

Daarnaast houden wij ons aan de eisen gesteld door de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied coaching, advisering, onze diensten en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Je kunt je ten alle tijden afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via jouw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar je kunt cookies meestal uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen). Op de volgende websites vindt je informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop je ze kunt weigeren of selectief accepteren door de instellingen van jouw browser aan te passen. Als je cookies cookie-instellingen in de betreffende browser wilt aanpassen:

Internet Explorer (Microsoft)
Firefox (Mozilla)
Safari (Apple) Google Chrome (Google)

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Inzage, correctie en recht van verzet

Wij hechten er grote waarde aan dat er zorgvuldig met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wanneer je vragen hebt die niet in deze Privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer je klachten hebt over de manier waarop met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan, dan kun je ons dit laten weten door contact met ons op te nemen.
Cursisten hebben het recht op inzage in hun dossier. Ze kunnen hiervoor een afspraak maken met het secretariaat.

Aanpassen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.
Disclaimer

Informatie op de website

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Dit laat onverlet dat er aan de op de website vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. Wij geven nadrukkelijk geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie. Wij verzoeken je daarom bij twijfel contact op te nemen met ons.

We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via onze websites.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen in onze websites. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht. Tarieven en voorwaarden zijn mogelijk aan verandering onderhevig.

Externe links

Onze website bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.

Intellectueel eigendom

De teksten van onze websites mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van deze websites (waaronder teksten, ontwerp, foto’s en logo’s) berust bij Parind. Wij respecteren de rechten van derden. Mocht je van mening zijn dat jouw rechten op enigerlei wijze geschaad worden, dan verzoeken we je om contact met ons op te nemen.